Política de Privacitat

Alterra Homes / Política de Privacitat

Ens preocupa la seva privacitat

ALTERRA GRUPO IMMOBILIARIO, S.L. des d’ara, denominada col·lectiva i indistintament; “ALTERRA HOMES”, “Nosaltres”, “El nostre” o “Ens”,

Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web http://www.alterrahomes.es (en endavant, el “lloc web”) com d’altres que ens proporcionen informació a través del mateix (des d’ara i conjuntament, “vostè” o el “usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”).

Les dades són tractades per “ALTERRA HOMES” com a part de la prestació de serveis, en aquest sentit “ALTERRA HOMES” es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, “ALTERRA HOMES” complirà amb les premises establertes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica, així com aquelles del REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i qualsevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

En base a això “ALTERRA HOMES” informa de la seva Política de Privacitat, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Tot i això, certs serveis portats a terme o que puguin portar-se a terme en un futur en el lloc web, poden contenir condicions d’ús particular amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalguin sobre aquesta política de privacitat.

En referència amb l’anterior, instem a tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta política de privacitat a fi d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals i per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a aquests dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioni al lloc web i si en un futur “ALTERRA HOMES” desitgés utilitzar-la per a fins diferents dels referits, l’informarem d’aquests nous fins i demanarem el seu consentiment, si fos precís.

En utilitzar el nostre lloc web, vostè admet que ha llegit i accepta la nostra Política de Privacitat, política de cookies i el nostre Avís Legal.

 

1.-Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament:

ALTERRA GRUPO IMMOBILIARIO, S.L., amb N.I.F B-64.544.356, domiciliada a C. Balmes número 152 5è 4a, 08008 Barcelona i correu electrònic administracion@alterrahomes.es

 

2.- Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

§ Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a “ALTERRA HOMES” si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.

§ Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.

§ Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.

§ Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

§ Dret a oposar-se al tractament: “ALTERRA HOMES” deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

§ Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, “ALTERRA HOMES” li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable.

§ Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

§ Si vostè hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries per a que “ALTERRA HOMES” pugui prestar els serveis del lloc web “ALTERRA HOMES” es veurà obligada a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-la de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquest.

Per exercitar els seus drets, els usuaris hauran d’enviar una comunicació per escrit al domicili social d’”ALTERRA HOMES” o a l’adreça de correu electrònic indicada en l’apartat número 1 d’aquesta política de privacitat, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.

 

3.- Com pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ?.

Vostè pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp .php).

Reclamació davant l’Autoritat de Control: si vostè considera que “ALTERRA HOMES” està utilitzant les seves dades personals de forma inadequada, pot dirigir les seves reclamacions a ALTERRA GRUPO IMMOBILIARIO, S.L. o bé a l’Autoritat de Control corresponent, a Espanya l’ha de dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

4.-En quins casos demanem dades personals sobre vostè i de quin tipus són?

D’acord amb la present Política de Privacitat, es considera “dada personal”: qualsevol informació que l’identifiqui a vostè o pugui utilitzar-se per identificar-lo, com ara el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça de correu electrònic.

Si vostè decideix proporcionar-nos les seves dades personals, “ALTERRA HOMES” podrà disposar de les dades que figuren en cada un dels formularis que vostè complementi o els que ens proporcioni en els diferents comptes de correu electrònic que “ALTERRA HOMES” posa a la seva disposició per posar-se en contacte amb nosaltres.

Aquestes dades són tractades quan vostè interactuï amb “ALTERRA HOMES” i els nostres representants; quan participi o demani que se’l consideri per participar en activitats relacionades amb “ALTERRA HOMES”, com prestacions de serveis; quan vostè interactua amb el lloc web al sol.licitar-li que proporcioni dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat i Política de Cookies; en inscriure’s al nostre lloc web o utilitzar certes funcionalitats sense inscriure’s, com participar en els nostres serveis interactius.

a) Dades personals que el nostre lloc web obté del seu ordinador o dispositiu electrònic:

§ Cookies, només per http://www.alterrahomes.es

Per a més informació sobre l’ús de cookies per part de “ALTERRA HOMES”, consulteu la nostra Política de Cookies.

 

5.- Com fem servir les dades personals dels usuaris ?.

“ALTERRA HOMES” comunica als usuaris als quals s’apliqui, que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificades en el Registre d’Activitats de Tractament titularitat d’”ALTERRA HOMES”, sent utilitzats amb el propòsit de:

§ Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que puguin realitzar els usuaris;

§ Donar els nostres serveis d’acord amb l’Avís Legal;

§ L’ús o la prestació dels serveis, si s’escau previ registre de l’usuari, d’acord amb les condicions generals d’ús de la web i de les condicions particulars de determinats serveis;

§ Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats del web, així com garantir el funcionament tècnic de la mateixa;

§ En el cas que l’usuari hagi marcat la corresponent casella a aquests efectes, mantenir-lo informat a través de l’enviament de notificacions ó newsletters per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web.

§ Utilitzar-los per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

 

6.-Per què tractem les seves dades de caràcter personal?

“ALTERRA HOMES” pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) finalitats comercials legítimes; (B) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries d’”ALTERRA HOMES” i (D) segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual vostè sigui part.

 

7.- Qui podrà accedir a les seves dades de caràcter personal?

Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

§ Personal autoritzat de “ALTERRA HOMES” o els seus representants actuant en nom d’”ALTERRA HOMES”, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables.

§ Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

§ Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com encarregats de tractament de dades, sota les instruccions de “ALTERRA HOMES”. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

 

8.-On es tracten les seves dades personals?

“ALTERRA HOMES” no portarà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que aquestes transferències es realitzessin, “ALTERRA HOMES” ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment al lloc on es demani o es tractin les seves dades personals, “ALTERRA HOMES” vela i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per a protegir la informació sobre vostè.

Per a més informació sobre l’ús dels models de contracte per part d’”ALTERRA HOMES” poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: administracion@alterrahomes.es.

 

9. Com protegim seves dades personals ?.

“ALTERRA HOMES” manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa correlativa d’aplicació i en vigor en cada moment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a mitjançant el lloc web.

En qualsevol cas “ALTERRA HOMES” prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de processament de les dades com en el moment del propi processament, per preservar la seguretat i impedir processaments no autoritzats.

No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

10.- Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

“ALTERRA HOMES” processa les seves dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats que estableix aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per això ve determinat per:

 La finalitat dels dades recopilades i el compliment d’aquest fi.

 Les raons per les quals les dades es recopilen: pàg. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-lo en qualsevol moment.

 Períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingui present que en alguns casos “ALTERRA HOMES” està obligada a conservar certes dades sobre vostè.

 

11.- Confidencialitat.

Els professionals que treballen en “ALTERRA HOMES” i que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis realitzats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats que les relacionades amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a “ALTERRA HOMES”, si s’escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

 

12.- Xarxes socials.

“ALTERRA HOMES” té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per “ALTERRA HOMES”.

“ALTERRA HOMES” tractarà les dades per cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des d’”ALTERRA HOMES” podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte.

“ALTERRA HOMES” no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que el usuari ens doni el seu consentiment exprés.

 

13.- Categoria especial de dades personals.

No recaptarem ni processarem dades personals especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que els mateixos ens les hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per a finalitats exclusives d’identificació d’una persona física , dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

 

14.- Política sobre ús infantil.

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, comuniqueu-vos amb nosaltres mitjançant l’adreá de correu electrònic administracion@alterrahomes.es

 

15.- Màrqueting directe.

No utilitzarem les dades personals d’usuaris per a finalitats de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional d’ “ALTERRA HOMES”, pot, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquestes finalitats enviant-nos un correu electrònic dirigit a administracion@alterrahomes.es o prement l’opció del “opt-out” (donar-se de baixa) en l’assumpte del correu electrònic. També podeu utilitzar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part d’”ALTERRA HOMES”.

Recordeu que, encara que decideixi no subscriure o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que seguim necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d’índole no comercial, tal com solució de problemes, detecció i prevenció d’errors o en general per complir amb l’Avís Legal i / o Termes i Condicions del lloc web.

 

16.-Presa automatitzada de decisions.

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils (profiling), llevat que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, l’informarem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest processament per a vostè.

 

17.- Enllaços a altres llocs web.

En els llocs web d’”ALTERRA HOMES” hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web, ni som responsables de les polítiques de privacitat dels mateixos. Recomanem tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta política de privacitat només regeix per a les dades que recull i / o tracta “ALTERRA HOMES”.

 

18.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat.

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. “ALTERRA HOMES” es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el nostre lloc web, pel que li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l’hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.